Obchodné podmienky

 1. Základné (úvodné) ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „VOP") platia pre nákup v internetovom obchode zdravpom.sk (ďalej aj ako „E-shop“ alebo „internetový obchod“). Podmienky bližšie vymedzujú základné obchodné podmienky, práva a povinnosti a vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou ANMED PLUS, s.r.o., so sídlom Nádražná 329, 015 01 Rajec,
  IČO: 44 741 448, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51167/L ako predávajúcim (ďalej aj ako „ANMED PLUS“ a/lebo „predávajúci“), a jej zákazníkmi ako kupujúcimi (ďalej aj ako „zákazník“ a/alebo „kupujúci“), a to v oblasti predaja tovaru v internetovom obchode www.zdravpom.sk.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
  V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Občiansky zákonník“) uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“), zákona č. 250/2007 z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej aj ako „Obchodný zákonník“).
 3. Kontaktné údaje:

Poštová adresa: ANMED PLUS, s.r.o., so sídlom Nádražná 329, 015 01 Rajec

Telefón: +421 914 173 399

E-mail: zdravpom@zdravpom.sk

IBAN: SK03 7500 0000 0040 0766 5281

 

 1. Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť ANMED PLUS, s.r.o., so sídlom Nádražná 329, 015 01 Rajec, IČO: 44 741 448, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 51167/L (ďalej aj ako „predávajúci“).
 2. Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom E-shopu, pričom môže ísť o zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment (ďalej aj „výrobok“ a/alebo „tovar“).
 3. Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony, fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu, od ktorej predávajúci obdrží riadne vyplnenú objednávku v súlade s týmito VOP na tovar (ďalej len ako „kupujúci“ alebo „zákazník“).
 4. Spotrebiteľom sa rozumie kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 5. Kúpnou zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim, na základe ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia a kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar a zaplatiť predávajúcemu za objednaný tovar kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy sú tieto VOP (ďalej aj ako „kúpna zmluva“).
 6. Objednávka znamená kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár predávajúcemu spôsobom uvedeným v týchto VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednávanom tovare a o kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a tam, kde sa v týchto VOP hovorí o objednávke, hovorí sa o návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej aj ako „objednávka“).
 7. Webovým sídlom sa chápe internetová stránka predávajúceho www.zdravpom.sk.
 8. Vyhláškou o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych podmienok sa rozumie vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 21/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji, o spôsobe balenia zásielky a jej preprave a o spôsobe reklamácie v znení neskorších predpisov.
 9. Zmluvným jazykom je slovenský jazyk.

 

 • Zákaznícky účet

 

 1. Kupujúci si na základe registrácie v internetovom obchode môže vytvoriť zákaznícky účet. Registrácia je dobrovoľná a kupujúci môže vytvárať objednávky tovaru aj bez registrácie. Kupujúci je povinný pri registrácii uvádzať správne a pravdivé údaje a pri akejkoľvek zmene je povinný vykonať ich aktualizáciu.
 2. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci nie je zodpovedný za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 3. Predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet kupujúceho najmä v prípade, ak kupujúci svoj zákaznícky účet dlhodobo nevyužíva alebo ak poruší svoje povinností vyplývajúce z kúpnej zmluvy a z týchto VOP.

 

 1. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

 1. Kúpna zmluva vzniká na základe objednávky kupujúceho, ktorú môže kupujúci realizovať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára v e-shope predávajúceho.
 2. V rámci vypĺňania objednávkového formulára si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia, doplní svoje osobné a kontaktné údaje; tieto údaje kupujúci môže kontrolovať a meniť pred odoslaním objednávky.Predávajúci sa zaväzuje nepoužiť a taktiež nezverejniť tieto údaje tretím osobám. V prípade poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov predávajúci nezaručuje dodanie tovaru. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené uvedením nesprávnych údajov.
 3. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku s povinnosťou platby. Podmienkou úspešného odoslania objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito VOP. Objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.
 4. Po odoslaní objednávky predávajúci odošle na e-mailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom prijatia tohto potvrdzujúceho e-mailu kupujúcim. Prílohou e-mailu predávajúceho potvrdzujúceho prijatie objednávky sú aktuálne VOP a formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.
 5. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu.
 6. Pokiaľ došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bol doručený e-mail predávajúceho potvrdzujúci prijatie objednávky. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokiaľ nie je kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo na e-mail predávajúceho uvedený v týchto VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku najmä ak:
 • tovar nie je skladom,
 • tovar sa prestal vyrábať,
 • nastala iná skutočnosť brániaca dodaniu požadovaného tovaru.
 1. Uskutočnením objednávky kupujúci súhlasí s tým, že faktúra za objednaný a zakúpený tovar,
  j. daňový doklad o nákupe mu bude zo strany predávajúceho poskytnutá výhradne v elektronickej podobe (elektronická faktúra). 
 2. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky. Spolu s tovarom je klientovi doručený aj dodací list a iné potrebné dokumenty. Ak sa v dodávke nenachádzajú potrebné dokumenty, zákazník je povinný bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase zákazníkovi požadované dokumenty dodať.

 

 1. Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácie o tovare, jeho hlavných vlastnostiach sú verejne dostupné v internetovom obchode. Všetky prezentácie tovaru umiestnené v katalógu internetového obchodu sú informatívneho charakteru.
 2. V internetovom obchode sú zverejnené ceny za jednotlivý tovar. Všetky ceny tovaru sú uvádzané s DPH a zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.
 3. K cene tovaru budú pripočítané náklady spojené s balným a s dodaním tovaru v závislosti od spôsobu dodania tovaru zvoleného kupujúcim. O výške týchto nákladov bude kupujúci informovaný v procese objednávania tovaru. Informácie o výške nákladov spojených s balným a dodaním tovaru sú pre predávajúceho a kupujúceho záväzné iba v prípade, ak je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V prípade dodania tovaru mimo územia Slovenskej republiky, bude výška nákladov spojených s balným a s dodaním tovaru určená individuálne v závislosti od podmienok prepravcu. Pokiaľ je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko za riadne dodanie tovaru ako aj prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.

 

 1. Platobné podmienky, dodacie podmienky a možnosti dopravy

 

 1. Platba kúpnej ceny a prípadných nákladov spojených s balným a s dodaním tovaru sa uskutočňuje v mene EUR. Tovar ostáva vlastníctvom predávajúceho do úplnej úhrady jeho kúpnej ceny.
 2. Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu tovaru jedným z nasledujúcich spôsobov:
 • na dobierku pri prevzatí tovaru v mieste určenom kupujúcim v objednávke,
 • bezhotovostne prostredníctvom platobnej brány (pri tejto možnosti platby je tovar zasielaný predávajúcim kupujúcemu až po prijatí úhrady).
 1. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho žiadnu zálohu či obdobnú platbu. Prípadnú úhradu kúpnej ceny vopred nemožno považovať za zálohu.
 2. Tovar je kupujúcemu doručený spôsobom, ktorý si kupujúci zvolil počas objednávania tovaru, a to:
 • zmluvným kuriérom predávajúceho na adresu kupujúceho určenú v objednávke.
 1. Dodanie tovaru je realizované v čo najkratšom čase podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho. Každý tovar má uvedenú dostupnosť tovaru, avšak predávajúci si vyhradzuje zmenu dostupnosti tovaru. Ak nebude pri tovare uvedené inak alebo ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, maximálna lehota na vybavenie objednávky bude do 30 dní od jej doručenia.
 2. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný ihneď skontrolovať tovar, predovšetkým neporušenosť obalov tovaru. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pri zistení vady je potrebné bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo oneskorenie dodávky zavinené doručovateľom. Ak je zásielka kupujúcim prebraná s tým, že je v poriadku, čo kupujúci potvrdí svojím podpisom v dokladoch príslušného doručovateľa, nie je možné prihliadať na dodatočné reklamácie súvisiace s poškodením tovaru pri preprave.
 3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 4. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny k tovaru vrátane nákladov spojených s balným a s dodaním tovaru, najskôr však okamihom prevzatia tovaru. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť prevziať tovar, ale v rozpore s touto kúpnou zmluvou a VOP tak neurobil.
 5. Ak zákazník neprevezme tovar a nezaplatí zaň dojednanú cenu, je povinný zaplatiť všetky výdavky spojené s poštovným a balným. V prípade nezaplatenia objednávky či nákladov vzniknutých predávajúcemu v termíne stanovenom predávajúcim, bude predávajúci pohľadávku voči kupujúcemu vymáhať. Proces je ústretovo nastavený tak, že zákazník má možnosť vždy uhradiť iba zavinenú škodu či náklady. Pokiaľ však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniknuté náklady uhradiť, nie je schopný sa s predávajúcim zmierlivo dohodnúť a pristúpiť ku kompromisu, predávajúci má možnosť pohľadávku eventuálne postúpiť k právnemu vymáhaniu. Za takúto situáciu nesie zodpovednosť kupujúci, ktorý zároveň hradí zvýšené náklady z dôvodu svojho konania, ktoré takýmito prieťahmi vo vymáhaní vznikajú.

 

 • Ochrana osobných údajov

 

 1. Predávajúci zhromažďuje a spracúva osobné údaje kupujúcich - fyzických osôb v súlade s platnou a účinnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj v súlade s právnymi aktmi Európskej únie.
 2. Viac o zásadách ochrany osobných údajov, spôsobe ich spracúvania, právach dotknutých osôb a ďalšie informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.zdravpom.sk.

 

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo keď výrobca, dovozca a dodávateľ prerušil výrobu či dovoz tovaru ako aj v prípade zjavnej chyby v kúpnej cene uvedenej pre tovar v internetovom obchode (t. j. kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru). V prípade ak si kupujúci zvolil spôsob platby kúpnej ceny za objednaný tovar na dobierku, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak si kupujúci neprevezme objednaný tovar riadne a včas alebo ak sa objednaný tovar vráti späť predávajúcemu po neúspešnom pokuse o jeho dodanie kupujúcemu. O odstúpení od kúpnej zmluvy predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke a vráti kupujúcemu všetky peňažné prostriedky, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu.  
 2. V súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru je spotrebiteľ, t. j. kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v zákonnej lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo treťou stranou, ktorú spotrebiteľ poveril prevzatím tovaru.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením vyjadrujúcim vôľu spotrebiteľa odstúpiť od kúpnej zmluvy, najmä 2 spôsobmi:       
 4. emailom – na emailovú adresu: zdravpom@zdravpom.sk alebo
 5. listom – list je potrebné zaslať na adresu: ANMED PLUS, s.r.o., so sídlom Nádražná 329, 015 01 Rajec.
 6. Pre urýchlenie odstúpenia od zmluvy sa odporúča spotrebiteľom, aby vyplnili formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý predávajúci zasiela kupujúcemu v e-maile o potvrdení prijatia objednávky a je zároveň zverejnený aj na e-shope predávajúceho.
 7. Predávajúci ihneď po prijatí odstúpenia od kúpnej zmluvy poskytne spotrebiteľovi potvrdenie v textovej podobe zaslaním na e-mailovú adresu uvedenú v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo na e-mailovú adresu uvedenú spotrebiteľom pri objednávke tovaru.
 8. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi odoslané všetky úhrady, ktoré uhradil v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru spotrebiteľovi. Toto sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je v ponuke. V takomto prípade vráti predávajúci spotrebiteľovi náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 9. Platba je spotrebiteľovi vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Úhrada bude zrealizovaná rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe, ak nebolo dohodnuté inak. Platba bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na požadovanú adresu.
 10. Spotrebiteľ je povinný tovar zaslať alebo priniesť predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pokiaľ dôjde k uplatneniu práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, spotrebiteľ je povinný dodržať nasledovné podmienky k vrátenému tovaru:
  • vrátený tovar by nemal javiť známky používania,
  • vrátený tovar by mal byť nepoškodený,
  • vrátený tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a podobne, pokiaľ boli súčasťou balenia výrobku).

Vrátený tovar by mal byť v pôvodnom obale.

 1. Ak je vrátený tovar poškodený, predávajúci má právo vymáhať čiastku za poškodenie
  tovaru z predajcom vrátených peňazí kupujúcemu, a to aj prostredníctvom súdneho konania.
 2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
 3. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 4. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 5. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 6. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 7. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 8. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 9. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 10. poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

 

 1. Osobitné podmienky pre vrátenie zdravotníckej pomôcky

 

 1. Kupujúci môže v zmysle § 6 ods. 2 vyhlášky o internetovom výdaji liekov a zdravotníckych podmienok vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje
 2. a) poškodenú zdravotnícku pomôcku,
 3. b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný,
 4. c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie,
 5. d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode,
 6. e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.
 7. Zdravotnícku pomôcku je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. tohto článku VOP do siedmich (7) dní od prevzatia zásielky kupujúcim, a to odoslaním alebo prinesením zásielky na adresu sídla predávajúceho: ANMED PLUS, s.r.o., Nádražná 329, 015 01 Rajec. Zásielka musí obsahovať vrátenú zdravotnícku pomôcku a krátky list (písomnú informáciu), v ktorom kupujúci uvedie, že vracia zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia. Náklady na vrátenie zdravotníckej pomôcky znáša spotrebiteľ.
 8. Vrátené zdravotnícke pomôcky musia byť s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe.
 9. Ak ide o zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodov 1. tohto článku VOP, predávajúci je povinný prevziať vrátenú zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov na doručenie zásielky.
 10. Ak nejde o vrátenie zdravotníckej pomôcky kupujúcim z dôvodov uvedených v bode1. tohto článku, je predávajúci povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar. Ak bolo vrátenie zdravotníckej pomôcky uskutočnené z dôvodov uvedených v bodoch 1. tohto článku, vrátenie zdravotníckej pomôcky sa považuje za odstúpenie od zmluvy vo vzťahu k vrátenej zdravotníckej pomôcke.

 

 1. Záručné podmienky a reklamácie

 

 1. Zodpovednosť predávajúceho za vady, spôsob uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady ako aj spôsoby vybavenia reklamácie tovaru sú upravené v Reklamačnom poriadku predávajúceho, ktorý je zverejnený na viditeľnom mieste vo všetkých predajných priestoroch predávajúceho a takisto na webovej stránke internetového obchodu predávajúceho www.zdravpom.sk.

 

 1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 

 1. Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim - spotrebiteľom je možné riešiť formou alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj ako „zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). V takomto prípade kupujúci - spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba. Kompletný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
 2. Kupujúcim – spotrebiteľom sa odporúča na riešenie vzniknutej situácie v prvom rade kontaktovať priamo predávajúceho.
 3. Kupujúci – spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (prostredníctvom e-mailu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 4. Kupujúci - spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR alebo sa spotrebiteľ pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Výška prípadného poplatku je uvedená v zozname subjektov ARS. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu, ktorými môžu byť napríklad poplatky za doručenie písomnosti poštovou zásielkou, znáša každá zo strán sporu samostatne.
 2. Podrobnejšie informácie o celej problematike je možné nájsť v zákone o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v nariadení Európskeho parlamentu a rady EÚ č. 524/2013o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online) a v zákone o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru.

 

 • Záverečné ustanovenia

 

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, platí, že takýto vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Tieto VOP sú súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v aktuálnom znení, v ktorom sú ku dňu uzavretia zmluvy uvedené na webovom sídle predávajúceho. Prílohou týchto VOP je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom.
 3. Obsah webovej stránky predávajúceho vrátane fotografií, videí a textov je chránený autorským zákonom a inými právami. Používanie obrázkov, filmov a textov je povolené len pre súkromné použitie a akékoľvek ďalšie použitie bez výslovného písomného súhlasu predávajúceho nie je povolené.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP meniť v prípade potreby a podľa legislatívnych zmien, najmä ak je to potrebné na zosúladenie so zmenami legislatívy alebo z dôvodu technických zmien. Pre účely kúpnej zmluvy sa použije znenie tých VOP, ktoré bol účinné v čase uskutočnenia objednávky, ak nie je dohodnuté inak.
 5. Orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa je:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č.  041/763 21 30, 041/724 58 68, fax č. 041/763 21 39.  

Orgánom dohľadu nad trhom so zdravotníckymi pomôckami je:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 1024/11, 821 08 Bratislava.

Tieto VOP  ako aj všetky ich zmeny nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.zdravpom.sk.